?>

Fundusz Solidarnościowy

Programy realizowane ze środków Funduszu Solidarnościowego w powiecie łęczyńskim

 

Informacja o dofinansowaniu na funkcjonowanie Centrum Opiekuńczo- Mieszkalnego w Jaszczowie – Moduł II na 2022r:

obrazek

 

Informacja o dofinansowaniu na funkcjonowanie Centrum Opiekuńczo- Mieszkalnego w Jaszczowie – Moduł II na 2021r.:

 

obrazek

Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne w Jaszczowie zostało przystosowane dla 18 osób z niepełnosprawnościami w stopniu znacznym i umiarkowanym. Osiem osób będzie mieszkać na stałe w centrum. Pozostali, w ramach pobytu dziennego będą mogli skorzystać z różnych form rehabilitacji.

W ramach celu głównego wyznaczone są następujące cele szczegółowe:

 • wzmocnienie dotychczasowego systemu wsparcia poprzez rozszerzenie usług dla dorosłych osób niepełnosprawnych ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności;
 • umożliwienie warunków niezależnego/samodzielnego i godnego funkcjonowania na miarę możliwości i potrzeb osób niepełnosprawnych;
 • poprawa jakości życia uczestników programu w ich środowisku lokalnym;
 • zapewnienie uczestnikom programu opieki oraz pomocy adekwatnej do potrzeb
  i możliwości wynikających z wieku i stanu zdrowia;
 • włączenie uczestników Programu do życia społeczności lokalnych;
 • odciążenie faktycznych opiekunów uczestników Programu poprzez umożliwienie im kontynuacji pracy zawodowej lub realizację innych codziennych aktywności;
 • wsparcie finansowe jednostek samorządu terytorialnego w realizacji zadań na rzecz osób niepełnosprawnych.

Zapewnienie wsparcia osobom niepełnosprawnym, o których mowa wyżej, w formie  zamieszkiwania w ramach pobytu dziennego lub całodobowego wpisuje się w główny cel powstałego w dniu 1 stycznia 2019 r. państwowego funduszu celowego pn. Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych, zwanego dalej „Funduszem Solidarnościowym”. Zgodnie z art. 1 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Solidarnościowym Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2192), zwanej dalej „ustawą o SFWON”, celem Funduszu Solidarnościowego jest m. in. wsparcie społeczne i zdrowotne osób niepełnosprawnych.

obrazek

Nazwa programu: Resortowy Program Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Centra opiekuńczo – mieszkalne”

Nazwa projektu: Utworzenie i funkcjonowanie ośrodka wsparcia pod nazwą Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne w Jaszczowie

Kwota przyznanego dofinansowania: 3.190.766,46 zł

Całkowita planowana wartość inwestycji: 2.713.138,20 zł

Cele projektu /planowane efekty:

Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne w Jaszczowie zostało przystosowane dla 18 osób z niepełnosprawnościami w stopniu znacznym i umiarkowanym. Osiem osób będzie mieszkać na stałe w centrum. Pozostali, w ramach pobytu dziennego będą mogli skorzystać z różnych form rehabilitacji.

W ramach celu głównego wyznaczone są następujące cele szczegółowe:

 • wzmocnienie dotychczasowego systemu wsparcia poprzez rozszerzenie usług dla dorosłych osób niepełnosprawnych ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności;
 • umożliwienie warunków niezależnego/samodzielnego i godnego funkcjonowania na miarę możliwości i potrzeb osób niepełnosprawnych;
 • poprawa jakości życia uczestników programu w ich środowisku lokalnym;
 • zapewnienie uczestnikom programu opieki oraz pomocy adekwatnej do potrzeb
  i możliwości wynikających z wieku i stanu zdrowia;
 • włączenie uczestników Programu do życia społeczności lokalnych;
 • odciążenie faktycznych opiekunów uczestników Programu poprzez umożliwienie im kontynuacji pracy zawodowej lub realizację innych codziennych aktywności;
 • wsparcie finansowe jednostek samorządu terytorialnego w realizacji zadań na rzecz osób niepełnosprawnych.

Zapewnienie wsparcia osobom niepełnosprawnym, o których mowa wyżej, w formie  zamieszkiwania w ramach pobytu dziennego lub całodobowego wpisuje się w główny cel powstałego w dniu 1 stycznia 2019 r. państwowego funduszu celowego pn. Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych, zwanego dalej „Funduszem Solidarnościowym”. Zgodnie z art. 1 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Solidarnościowym Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2192), zwanej dalej „ustawą o SFWON”, celem Funduszu Solidarnościowego jest m. in. wsparcie społeczne i zdrowotne osób niepełnosprawnych.

obrazek

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status