Fundusz Solidarnościowy

Zgodnie z zawartą umową 763  Powiat Łęczyński otrzymał dofinansowanie z Moduł II  funkcjonowanie Centrum Opiekuńczo- Mieszkalnego w Jaszczowie kwotę 1 064 000 zł oraz koszty obsługi programu kwotę 5 320 zł

Programy realizowane ze środków Funduszu Solidarnościowego w powiecie łęczyńskim

Informacja o dofinansowaniu na funkcjonowanie Centrum Opiekuńczo- Mieszkalnego w Jaszczowie – Moduł II na 2023 rok zgodnie z umową 815 z dnia 14 marca 2023r 

Informacja o dofinansowaniu na funkcjonowanie Centrum Opiekuńczo- Mieszkalnego w Jaszczowie – Moduł II na 2022 rok zgodnie z umową 1443 z dnia 19 maja 2022r 

Informacja o dofinansowaniu na funkcjonowanie Centrum Opiekuńczo- Mieszkalnego w Jaszczowie – Moduł II na 2021r.:

Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne w Jaszczowie zostało przystosowane dla 18 osób z niepełnosprawnościami w stopniu znacznym i umiarkowanym. Osiem osób będzie mieszkać na stałe w centrum. Pozostali, w ramach pobytu dziennego będą mogli skorzystać z różnych form rehabilitacji.

W ramach celu głównego wyznaczone są następujące cele szczegółowe:

 • wzmocnienie dotychczasowego systemu wsparcia poprzez rozszerzenie usług dla dorosłych osób niepełnosprawnych ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności;
 • umożliwienie warunków niezależnego/samodzielnego i godnego funkcjonowania na miarę możliwości i potrzeb osób niepełnosprawnych;
 • poprawa jakości życia uczestników programu w ich środowisku lokalnym;
 • zapewnienie uczestnikom programu opieki oraz pomocy adekwatnej do potrzeb
  i możliwości wynikających z wieku i stanu zdrowia;
 • włączenie uczestników Programu do życia społeczności lokalnych;
 • odciążenie faktycznych opiekunów uczestników Programu poprzez umożliwienie im kontynuacji pracy zawodowej lub realizację innych codziennych aktywności;
 • wsparcie finansowe jednostek samorządu terytorialnego w realizacji zadań na rzecz osób niepełnosprawnych.

Zapewnienie wsparcia osobom niepełnosprawnym, o których mowa wyżej, w formie  zamieszkiwania w ramach pobytu dziennego lub całodobowego wpisuje się w główny cel powstałego w dniu 1 stycznia 2019 r. państwowego funduszu celowego pn. Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych, zwanego dalej „Funduszem Solidarnościowym”. Zgodnie z art. 1 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Solidarnościowym Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2192), zwanej dalej „ustawą o SFWON”, celem Funduszu Solidarnościowego jest m. in. wsparcie społeczne i zdrowotne osób niepełnosprawnych.

Nazwa programu: Resortowy Program Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Centra opiekuńczo – mieszkalne”

Nazwa projektu: Utworzenie i funkcjonowanie ośrodka wsparcia pod nazwą Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne w Jaszczowie

Kwota przyznanego dofinansowania: 3.190.766,46 zł

Całkowita planowana wartość inwestycji: 2.713.138,20 zł

Cele projektu /planowane efekty:

Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne w Jaszczowie zostało przystosowane dla 18 osób z niepełnosprawnościami w stopniu znacznym i umiarkowanym. Osiem osób będzie mieszkać na stałe w centrum. Pozostali, w ramach pobytu dziennego będą mogli skorzystać z różnych form rehabilitacji.

W ramach celu głównego wyznaczone są następujące cele szczegółowe:

 • wzmocnienie dotychczasowego systemu wsparcia poprzez rozszerzenie usług dla dorosłych osób niepełnosprawnych ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności;
 • umożliwienie warunków niezależnego/samodzielnego i godnego funkcjonowania na miarę możliwości i potrzeb osób niepełnosprawnych;
 • poprawa jakości życia uczestników programu w ich środowisku lokalnym;
 • zapewnienie uczestnikom programu opieki oraz pomocy adekwatnej do potrzeb
  i możliwości wynikających z wieku i stanu zdrowia;
 • włączenie uczestników Programu do życia społeczności lokalnych;
 • odciążenie faktycznych opiekunów uczestników Programu poprzez umożliwienie im kontynuacji pracy zawodowej lub realizację innych codziennych aktywności;
 • wsparcie finansowe jednostek samorządu terytorialnego w realizacji zadań na rzecz osób niepełnosprawnych.

Zapewnienie wsparcia osobom niepełnosprawnym, o których mowa wyżej, w formie  zamieszkiwania w ramach pobytu dziennego lub całodobowego wpisuje się w główny cel powstałego w dniu 1 stycznia 2019 r. państwowego funduszu celowego pn. Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych, zwanego dalej „Funduszem Solidarnościowym”. Zgodnie z art. 1 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Solidarnościowym Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2192), zwanej dalej „ustawą o SFWON”, celem Funduszu Solidarnościowego jest m. in. wsparcie społeczne i zdrowotne osób niepełnosprawnych.