Ochrona danych osobowych

Klauzula-informacyjna-monitoringu-COM-Pobierz

Klauzula-informacyjna-o-przetwarzaniu-danych-dla-podopiecznych-COMPobierz

Klauzula-informacyjna-dla-rodzin-podopiecznych-COMPobierz

Klauzula-informacyjna-ogolna-COMPobierz

KLAUZULA INFORMACYJNA

O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) – rozporządzenia o ochronie danych „RODO”, informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

Poniższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 roku:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Opiekuńczo – Mieszkalne w Jaszczowie z siedzibą Jaszczów 211A, 21 – 020 Milejów reprezentowana przez Kierownika Panią Justynę Sawicką

2. Z urzędem można kontaktować się pod wskazanym powyżej adresem lub
 e-mailowo: comjaszczow@wp.pl W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: jacek.siedlec@op.pl.

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na Centrum Opiekuńczo – Mieszkalne w Jaszczowie, realizacji zawartych umów, w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody, w zakresie i celu określonym w treści zgody.

4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań urzędu na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. oraz na podstawie art. 9 ust.1 lit. g ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.

5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa: uprawnione organy publiczne, podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej w zakresie i celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa oraz inne podmioty, które na podstawie stosownych umów przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem danych jest Centrum Opiekuńczo – Mieszkalne w Jaszczowie.

6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich/organizacji międzynarodowych.

7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w ust. 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

8. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:

1) prawo dostępu do treści swoich danych, w tym do uzyskania kopii tych danych na podstawie art. 15 RODO,

2) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych, w przypadku gdy są nieprawidłowe lub niekompletne na podstawie art. 16 RODO,

3) prawo do żądania usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”) na podstawie art. 17 RODO, w przypadku gdy: 

a) dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub 

w inny sposób przetwarzane,

b) osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych, 

c) osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych,

d) dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,

e) dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;

4) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych na podstawie art. 18 RODO, w przypadku, gdy:

a) osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,

b) przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia, 

c) administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,

d) osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;

5) prawo do przenoszenia danych na podstawie art. 20 RODO, w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki: 

a) przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez tą osobę,

b) przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;

6) prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie art.21 RODO, w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki: 

a) zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją, 

w przypadku przetwarzania danych na podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez Administratora,

b) przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności 3 osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą jest dzieckiem;

7) prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania na podstawie art. 7 ust.3 (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem;

9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego –

Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku podejrzenia, że sposób przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez administratora narusza przepisy rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. (RODO).

10. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.

11. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowy.